• 0426 76 76 76
  • info@vipstonerestoration.com.au

Tag Archives: marble etching

Before & After – Marble Etching

Before – Marble Etching (Vanity)

 

After- Marble Etching (Vanity)


Before – Marble Etching (Table)

 

After- Marble Etching (Table)

More information on Marble Etching Repairs

Abdel
VIP Stone Restoration Phone: 0426 76 76 76
Sydney, NSW 2000